Pietrick Veenstra: "Wij zijn niet gerust op de afspraken omtrent de realisatie van Het Harmoniekwartier."

Het Harmoniekwartier is al jaren een onderwerp van gesprek in de Leeuwarder raad. Er wordt hard gewerkt om de bloeiende actieve popscene en opleiding een mooie plek te bieden waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. De VVD vindt dat we deze popcultuur in de stad moeten koesteren, kansen moeten geven en laten bloeien. Bijvoorbeeld door de realisatie van dat nieuwe poppodium. Maar niet kostte wat het kost.

Het leek de afgelopen jaren wel de strijd tussen de stenen of de muzikale genen. Het college leek de stenen, het bouwen, voorop te stellen. De organisatiestructuur en gezonde exploitatie bungelden er bij. Niet voor niks stelde de Raad herhaaldelijk veel vragen over de organisatie en exploitatie. Hier zijn ten slotte grote risico’s aan verbonden voor de gemeente. Het is inmiddels 5 voor 12 en er bekruipt ons het gevoel dat de exploitatie en de organisatie nog steeds niet geregeld zijn. Bekruipt... want het college informeert ons hier niet actief over. Daarom stelden we in februari schriftelijke vragen. De antwoorden op deze vragen roepen bij ons eerder méér vragen op.

Sta mij toe dat ik even terug ga in de tijd, en u meeneem naar het realisatiebesluit dat de Raad in september 2012 heeft genomen. De VVD diende tijdens die vergadering samen met D66 en CU een amendement in om een bedrag van 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het verbeteren, het verder uitwerken van het plan en actief op zoek te gaan naar een commerciële partner. Het college raadde dit amendement af en vroeg direct om een harde ’go‘. Een ‘go’ voor 18 miljoen! Een ‘go’ om het project verder vorm te geven, ook al was er op dat moment nog een exploitatietekort van €140.000. Het college zegde toe dit uit te werken en hiermee bij de raad terug te komen. De ‘go’ kwam er om verder ‘te kopen en te slopen’.

In juni 2013 is het Harmoniekwartier opnieuw uitgebreid besproken. Met stedenbouwkundigen en er kwam een notitie over de mogelijkheid tot een BV Podiumkunsten. Met ruime meerderheid is een motie aangenomen. Een motie waarin de exploitatie en de organisatievorm van het nieuwe poppodium centraal stond. Het college heeft aangegeven dat hierover vóór de start van de bouw nog met de raad over zou worden gediscussieerd. Wethouder Diks heeft destijds expliciet aangegeven dat de raad het kader aangeeft voor de organisatievorm.

De voorlopige gunning van de bouw staat inmiddels gepland op 20 mei 2014, de raadsvergadering is op 26 mei 2014. Hoe garandeert u de zo vaak toegezegde mogelijkheid om alsnog een harde 'go' of 'no-go' te kunnen geven? En is een echte ’no go’ nog mogelijk? De voorlopige gunning is ook ingegeven door de planning om per 1 augustus 2015 het pand in gebruik te kunnen nemen. Dit is van belang voor het Friesland College, maar ook voor de afrekening van de SNN subsidie die in deze periode moet worden gedaan.

Welke risico’s, financieel, juridisch en organisatorisch, loopt de gemeente concreet als het Harmoniekwartier niet conform planning in gebruik wordt genomen? Of überhaupt niet wordt uitgevoerd? In de stukken van juni 2013 werd er gesproken over intenties van: D’drive, Kunstkade, Jeugd Dansopleiding Friesland, Friesche Balletschool en de poppodia Asteriks en Romein. De heer Douwstra van het CDA heeft toen expliciet gevraagd naar de hardheid van afspraken met Romein en Asteriks. In antwoord op deze vraag heeft wethouder Diks aangegeven dat deze afspraken hard waren en dat er intentieverklaringen zouden worden getekend. Voor zover ons bekend zijn er nog steeds geen intentieverklaringen/ samenwerkingsovereenkomsten door partijen ondertekend. Mogen we dan concluderen dat er in de concrete zin, géén voortgang is geboekt op dit terrein en de situatie zelfs verslechterd is ten aanzien van het 'go'/'no-go'-moment? Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat het college in 2012 een ‘GO’ heeft afgedwongen terwijl er geen harde toezeggingen lagen.

Vorig jaar was er nog een exploitatietekort van €140.000 op het nieuwe Harmoniekwartier. De helft van dit tekort is ingevuld in de bouwkosten. Dit laat onverlet dat er nog een tekort overbleef van €70.000. Deze zou gevonden moeten worden in de efficiency-voordelen bij de ontwikkeling richting de BV Podiumkunsten inclusief de Harmonie. Dit werd door externe deskundigen en een second opinion ingeschat op €100.000. Wij hebben echter begrepen dat het volledig samengaan tot één culturele organisatie nu niet aan de orde is. Er wordt dus geen invulling gegeven aan het eerder genoemde besparingspotentieel. Op welke wijze wil het college nu de €70.000 besparing realiseren om de exploitatie van het Harmoniekwartier sluitend te krijgen?

Tot slot voorzitter, u begrijpt dat wij nog vele vragen hebben en niet gerust zijn op de ontwikkeling van het Harmoniekwartier. We hebben zorgen over een gezonde exploitatie en organisatie. En die gezonde exploitatie en commitment van de partners is naar de mening van de VVD een randvoorwaarde voor een bloeiend podium voor de popcultuur in Leeuwarden.