Belasting- verordeningen 2014 vastgesteld

Compensatie belasting voor inwoners en ondernemers voor 2014 mogelijk gemaakt door gezamenlijke motie van o.a. VVD

In de commissie B & M werden in januari de diverse belastingverordeningen behandeld : o.a de ozb (onroerend zaak belasting), rioolrecht, precario, parkeerbelasting, hondenbelasting, haven-en, bruggengeld, etc.

De VVD is er veel aan gelegen de lasten voor onze inwoners en ondernemers laag te houden. Het college van B & W denkt er duidelijk anders over ! In de voorstellen gaan de verschillende tarieven uiteraard omhoog. In de begroting ging men er vanuit de tarieven met gemiddeld 1 % te verhogen : in de verordeningen en tarieven is daar weinig van terug te vinden. Op alle fronten gaan de belastingen omhoog. De OZB tarieven gaan voor zowel inwoners als ondernemers fors omhoog.

Met name de bezitters voor niet woningen uit het voormalige gebied van Boarnsterhim gaan fors meer betalen. Ook is het fenomeen Precario belasting:
een nieuwe heffing voor met name winkeliers en horeca-ondernemers uit "oud" Boarnsterhim. Hier was dat tot voorheen gratis en nu moet er flink betaald worden voor gebruik van gemeente grond voor bijv. horeca terrassen en reclameborden etc.
De verordening gaf de mogelijkheid om in die gevallen, waar bij de belastingdruk met 50 % stijgt, compensatie te bieden aan die burgers en ondernemers. Maar wethouder Ekhart wilde daar bij de behandeling in de commissie niets van weten!

De VVD dacht daar duidelijk anders over en vond gelukkig medestanders in de commissievergadering bij andere partijen.
Tijdens de raad werd een gezamenlijke motie ingediend en aangenomen, met als resultaat dat in die gevallen waarbij de nieuw aanslag meer dan € 500,- hoger uitvalt dan in 2013, er inderdaad compensatie wordt verleend. Een mooi resultaat!

Ook bleek dat het college de uiterste marges voor de OZB tarieven hanteert. Het tarief van de zgn. eigenaren deel mag niet hoger dan 125 % bedragen dan dat van gebruikers deel. Met de tarieven in deze verordening werd daar niet aan voldaan : de uitkomst was meer dan die 125%. In het verleden werd deze verordening daardoor ongeldig verklaard. Navraag door de VVD bij de wethouder tijdens de raadsvergadering bracht als uitkomst dat die regeling sinds 2008 niet meer gold. Maar toch , rupsje nooitgenoeg is hier ook van toepassing.

De VVD zal eventuele lastenverzwaringen voor onze inwoners door dit college kritisch blijven volgen.