Collegeakkoord: Zes ruiters zonder richting

Afgelopen woensdag 29 januari werd in de gemeenteraad van Leeuwarden het collegeakkoord van PvdA, CDA en PAL Groen Links besproken. Hiermee kwam een einde aan de 2 maanden durende formatie.

Voor de VVD fractie begint daarmee opnieuw een periode van 4 jaar oppositie. Na het opstappen van de logische 1e gesprekspartner D66, heeft de VVD een aantal gesprekken met de informateur gehad. En hoewel deze gesprekken prima verliepen heeft de PvdA een veto uitgesproken over deelname van de VVD aan het college. Ondanks de inhoudelijke inbreng van de VVD fractie de afgelopen 4 jaar, de samenwerking in de Tweede Kamer tussen de 2 partijen en het gezamenlijk gevormde kabinet serveerde de lokale PvdA de VVD af omdat "...met hen geen sociaal beleid mogelijk is". Een bewuste provocatie waarmee de verhoudingen op scherp zijn gezet.

cartoon-collegeScherp aan de wind zeilen

De fractie zal hierop reageren met een scherpe politieke koers. Vanzelfsprekend op de inhoud, maar vanuit de principes en de uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma. Het uitermate magere collegeakkoord en de toename van het aantal wethouders van 4 naar 6 geeft daarvoor ook alle aanleiding en ruimte.

Natuurlijk staat het belang van de stad voorop, en daar waar voorstellen naar ons idee goed zijn zullen we daar ook naar handelen. Maar de enorme uitgavedrift van deze partijen staat haaks op waar we als liberale partij voor staan: Degelijk financieel beleid, geen hypotheek op de toekomst en een verantwoordelijke, maar terughoudende overheid.

Dit college geeft het geld met bakken uit, heeft geen idee in welke richting ze op weg is en laat de moeilijke beslissingen aan toekomstige bestuurders. Onsamenhangende visies, voor zover die al aanwezig zijn, en uitgestelde keuzes: het is niet wat deze gemeente nodig heeft.

Fractievoorzitter Serge Hollander sprak afgelopen woensdag harde woorden over het collegeakkoord. Het maakt volstrekt duidelijk hoe de VVD aan deze nieuwe collegeperiode begint.

College geeft laatste structurele begrotingsruimte uit

(Tekst Serge Hollander tijdens debat over college programma)

13 november 2013. Het moment van de waarheid. Slechts 39,5 procent van alle inwoners bracht een stem uit. Ondanks de ongekend grote landelijke belangstelling!

Gezien de verkiezingsuitslag lag een college met D66 voor de hand. Het had recht gedaan aan de stem van de kiezer. De PVDA bleef echter krampachtig vast houden aan het huwelijk met Pal Groen Links en maakte daarmee de keuze voor de slecht functionerende Isabelle Diks en het oude college. De PVDA bewijst hiermee de kiezers en de stad een slechte dienst. Niet de bestuurbaarheid van de stad stond centraal maar het fixeren van de macht. Door het herwonnen zelfvertrouwen van de socialisten is het regentisme weer volop terug in de stad en wordt vergeten dat bij groot zijn ook verantwoordelijkheid en bescheidenheid horen.

Maar van bescheidenheid is geen sprake. Niet in gedrag maar ook niet qua bestedingen. Met dit programma maakt het college haar pepernootstrooiende imago weer volledig waar. Het was natuurlijk ook vragen om moeilijkheden in een gemeente waar Sinterklaas en Sint Piter worden gevierd.

Dit college investeert de komende 4 jaar 19 miljoen! Tja en als dat geld nu over was... Beschikbare potjes worden geplunderd en na de hypotheek van 24 miljoen uit de vorige periode komt daar nog eens 10 miljoen bij! Ik vermoed dat de collegepartijen handenwrijvend hebben gegniffeld toen bleek dat het bezit van Boarnsterhim ook beleend kon worden. Wat een prachtig SintPietercadeau! De voormalige inwoners van Boarnsterhim vragen zich inmiddels vast af of ze hun voormalige college terug hebben gekregen en hebben in gedachten al weer de artikel status 12 aangevraagd.

Niet verwonderlijk want ons college geeft deze periode ook de laatste structurele begrotingsruimte uit. Van PvdA en PAL/Groen Links verwachten we niet anders. Maar dat het CDA akkoord gaat met bijdrukken van extra geld verbaast de VVD. Het CDA staat toch voor deugdelijk rentmeesterschap?

Maar genoeg over de uitgavekant. Een college wordt niet alleen beoordeeld op wat ze uitgeeft. Ze wordt ook beoordeeld op haar visie, of ze keuzes durft te maken en de wijze waarop ze haar problemen oplost. Hoopvol begon ik aan het coalitieakkoord. Maar ik kwam al snel van een koude kermis thuis. Want ook deze periode worden geen keuzes gemaakt en lost het college haar problemen niet op.

Het college bakkeleit liever over het aantal wethouders. Breidt in deze tijd zonder blikken of blozen uit met twee wethouders en legt daar een bedrag van 1,8 miljoen euro voor op tafel of te wel 450.000 euro per jaar. Het college heeft zelfs een uitvoerige verklaring bedacht waarom dit volstrekt verdedigbaar is.

En dat terwijl een visie op de 3 decentralisaties dan weer te veel was gevraagd. Want waar kunnen we lezen hoe u van plan bent om te gaan met de 3 decentralisaties en met de financiële kortingen waarmee ze overkomen? Waar kunnen we lezen hoe u het bedrag dat u jaarlijks aan uitkeringen uitgeeft volgend jaar al heeft teruggebracht met 7 miljoen euro?

Wél kunnen we lezen dat de Culturele hoofdstad 2018 nog steeds niet over cultuur gaat. Maar over armoedebeleid, duurzaamheid en economie. Want voor de duurzaamheid stapt gans Europa in de trein en het vliegtuig. En natuurlijk niet voor Tresoar, het Princesshof of het HCL en de talloze andere historische schatten die hier te vinden zijn. Misschien wordt er daarom ook gekort op de VVV kunnen ze het tenminste ook niet vertellen! En ach die bieb die kan ook best een tandje minder.. Bijna net zo veel als de uitbreiding van het college kostte. Het zal toeval zijn, denk ik...

Omdat je nooit genoeg prestige projecten kunt hebben én omdat we getuige OBL zo goed zijn in het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting wil dit college natuurlijk de Blokhuispoort aankopen. Een monument dat het Rijk liever kwijt dan rijk is, omdat de onderhoudskosten zo buitensporig hoog zijn. Arme inwoner van Leeuwarden, de gevangenis wordt omgetoverd tot hotspot, de rest van de stad straks water en brood.

Ook onze nieuwe gemeentegenoten uit voormalig Boarnsterhim. Want niet alleen wordt er bezuinigd op de formatie toerisme , ondanks dat dit een belangrijke economische pijler is voor de watersportgebieden. Maar daarnaast vindt de PVDA fractie in deze raad dat de boeren meer belasting moeten betalen en wordt landbouw verward met stadslandbouw die volledig in het teken van de hoofdstad van de Smaak zou staan.

Gelukkig doet dit college wel wat met melkkoeien, jammer dat het weer dezelfde is: hoera, de parkeertarieven gaan met 5% omhoog!
Toch zitten er gelukkig ook een paar echte lichtpuntjes in het programma. Daar houden wij van bij de VVD. Zo is er aandacht voor innovatie. Een terechte keuze want Friesland vernieuwt te weinig. Innovatie gaat namelijk niet over op Tsunami hupsende wethouders. Ook fijn, de OZB wordt niet verhoogd én het college neemt uiteindelijk toch het voorstel van oude VVD collega Gert Jaap van Ulzen over om de belasting inning te outsourcen.

Daarnaast ben ik persoonlijk bij dat twee partijen de 30'ers Sjoerd Feitsma en Thea Koster en Harry van der Molen kozen om hun partij te vertegenwoordigen. Mensen die weten wat er in de raad speelt en leeft. Mede op hun schouders rust de zware taak om dit flinterdunne collegeprogramma zwaarte, kracht en inhoud te geven.