Leeuwarden fossielvrij in 2020: Volstrekt onhaalbaar en onrealistisch

Koopkrachtverlies, verlies van concurrentievermogen en verdringing van banen als ongewenste bij-effecten

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. Hierbij heeft men zich niet uitgelaten of Leeuwarden zich in 2020 daadwerkelijke loskoppelt van het landelijk elektriciteits- en gasnet.

De tweede ambitie is om in 2020 met een netwerk van verschillende warmtenetten 40.000 woningequivalenten van warmte en koude te voorzien. Dit komt overeen met ongeveer 30 % van de totale energievraag in Leeuwarden. Hiermee wordt ca. 110 kton CO2 per jaar bespaard, zo valt in het Masterplan te lezen.

De VVD Leeuwarden heeft De Groene Rekenkamer verzocht om in dit kader een quick scan te maken.

De uitkomsten zijn verbijsterend, de meest in het oog springende zijn: 

  • De kosten van de ambitie om in 2020 fossiel energieneutraal te zijn bedragen minimaal € 17.632 en maximaal € 26.235 per Leeuwardens huishouden. Dat komt neer op een investering van tussen de 800 miljoen en 1,2 miljard.
  • De mondiale vermeden opwarming 0,32°C/(W/m2) x 0,00013 W/m2 = 0,00004°C. Voor een goed begrip: de onzekerheid bij temperatuurmeting is 0,05°C.
  • De plannen zullen geen substantiële en blijvende positieve effecten op de werkgelegenheid hebben. Eerder is sprake van negatieve effecten vanwege economisch negatieve effecten door koopkrachtverlies, verlies van concurrentievermogen en verdringing van banen.

Het rapport geeft klip en klaar aan dat de doelstelling nauwelijks effect heeft en financieel volstrekt onhaalbaar. De Groene rekenkamer adviseert:

"Gegeven de effecten op de CO2-emissie en de geprojecteerde mondiale temperatuurstijging tegenover de investerings- en exploitatiekosten, verdient het aanbeveling de ambities tegen het licht te houden."

Het lijkt de VVD logisch om deze ambitie snel te vergeten. het brengt Leeuwarden niet aan de rand van de financiële afgrond, het duwt onze gemeente er zonder pardon overheen.

Download hier het rapport.


De Groene Rekenkamer:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Quick scan door de Groene Rekenkamer

De Groene Rekenkamer heeft in het kader van de komende landelijke gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op woensdag 19 maart op verzoek van enkele politieke partijen een quick scan gemaakt van de kosten die om de hoek komen kijken indien een gemeente de ambitie heeft energieneutraal te zijn.

Veel gemeenten laten dit rekenwerk doen bij lokale bureaus omdat die in veel gevallen toch ook al bij de voorbereiding van politieke besluitvorming betrokken zijn. In hoeverre je een dergelijk bureau dan onafhankelijk mag noemen is een vraag waarop het antwoord te raden valt.

Op basis van echte cijfers uit gemeentelijke documenten maakt de Groene Rekenkamer een quick scan van de kosten en baten van een dergelijke energieneutrale ambitie waarbij speciaal gekeken wordt wat het per huishouden gaat kosten.

De Groene Rekenkamer heeft geen enkel plaatselijk belang, u kunt er op vertrouwen dat het onderzoek dat we in de quick scan publiceren onafhankelijk wordt uitgevoerd en gebaseerd is op voor iedereen controleerbare openbare cijfers. Cijfers die veel gemeenten helaas hun inwoners niet vertellen.

De opdrachtgever heeft op geen enkele wijze invloed op het eindresultaat.

Uit de tot nu toe gevoerde onderzoeken is gebleken dat de kosten voor de huishoudens explosief stijgen wanneer een gemeente bijvoorbeeld in 2020 of later energieneutraal wil zijn. De werkelijke cijfers hoort u dan vaak pas na de verkiezingen.